MULGI VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Abja-Paluoja                                                                                                           17.10.2018 nr 49

 

Abja Muusikakooli põhimäärus 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, § 35 lg 2 ja Huvikooli seaduse § 7  ning haridus- ja teadusministri 21.03.2007 määruse nr 24 „Huviharidusstandard“ alusel

 

1.      peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Muusikakooli nimi ja asukoht

(1) Muusikakooli täielik nimi on Abja Muusikakool. 

(2) Muusikakooli asukoht on Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, 69403, Viljandi maakond, Eesti Vabariik .

§ 2 Muusikakooli õiguslik seisund ja teeninduspiirkond.

(1) Abja Muusikakool (edaspidi Muusikakool) on haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse erinevates valdkondades. 

(2) Muusikakool on kohaliku omavalitsuse üksuse (edaspidi kooli pidaja) asutus.

1) Muusikakooli kõrgemalseisvaks organiks on Mulgi Vallavolikogu (edaspidi Vallavolikogu)

2) Muusikakool tegutseb Mulgi Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) haldusalas.

(3) Muusikakool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Mulgi valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

(4) Muusikakool on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS)

(5) Muusikakool teenindab lapsi ja noori kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Mulgi vallas. Vastu võib võtta ka väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi vastava omavalitsusega ja/või lapsevanemaga (eestkostja või hooldajaga) sõlmitud kokkuleppe alusel.

(6) õpilaste eest, kelle registreeritud elukoht on väljaspool Mulgi valda, on kohustatud õpilase elukohajärgne kohalik omavalitsus tasuma kohamaksu vastavalt Vallavolikogu või  Vallavalitsuse poolt kehtestatud määrades.

 

§ 3. Õppekeel

(1) Muusikakooli õppe- ja asjaajamiskeeleks on eesti keel.

(2) Muusikakooli asjaajamiskorra kehtestab Muusikakooli direktor käskkirjaga.

§ 4. Pitsat, eelarve ja sümboolika

(1)Muusikakoolil on oma nimega pitsat.

(2) Muusikakoolil on Mulgi valla eelarves oma eelarve, mille kinnitab Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

(3) Muusikakoolil võib kasutusel olla oma sümboolika.

(4) Muusikakoolil on oma kodulehekülg.

 

2.      peatükk

TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

 

§ 5. Tegevuse eesmärk

(1) Muusikakooli tegevuse eesmärkideks on:

1) õpilaste loomevõimete ja huvide avastamine ja kavakindel arendamine;

2) õppekavajärgne õppetegevus muusikalise eelprofessionaalse alushariduse andmine;

3) õpilaste kultuurihuvi süvendamine, silmaringi avardamine;

4)  kohaliku kultuurielu edendamine.

 

§ 6. Ülesanded

(1) Muusikakooli ülesanneteks on:

1) kujundada õppekavale vastav õppe- ja töökeskkond;

2) tagada õpilastele keskastme õppeasutuses edasiõppimiseks vajalik erialane tase kooli õppekava alusel;

3) tagada õpilastele tingimused õpingute jätkamiseks lisaainete näol;

4) korraldada täiskasvanute koolitust;

5) korraldada ettevalmistusrühmade koolitust eelkooliealistele;

6)  korraldada vabaõppe koolitust;

7) kasvatada õpilastes eetilisi ja esteetilisi omadusi;

8) osaleda muusikakoolide ühistegevuses, võttes osa korraldatavatest erialastest kursustest ja seminaridest ning õpilaskonkurssidest nii piirkondlikes eelvoorudes kui ka üleriigilistes lõppvoorudes.

9) välja üürida muusikainstrumente ja ruume;

10) osutada tasulisi teenuseid;

11) korraldada kindlaksmääratud osalustasuga konkursse jt üritusi;

12) korraldada tasulisi seminare ja kursusi, anda välja tunnistusi.

 

3.      peatükk

ÕPPETÖÖ KORRALDUS

 

§ 7. Õppetöö korralduse alused.

 

(1) Muusikakooli õppekorralduse aluseks on EHIS registreeritud kooli õppekava, mis lähtub huviharidusstandardist ja realiseerub igaks õppeperioodiks kehtestatava tunnijaotuskava, ainekavade ja tööplaanide kaudu.

(2) Muusikakoolis toimub põhihariduse andmine pilliõpetusosakondade õppekavade alusel. Erialad, mida õpetatakse on klaver, akordion, flööt, plokkflööt, klassikaline kitarr, saksofon, trompet, löökpillid, solfedžo, muusikaajalugu.

(3) Õppekava:

1) õppekava ja selle muudatused peavad olema heaks kiidetud õppenõukogu ja hoolekogu poolt;

2) õppekava ja selle muudatused kinnitab Muusikakooli direktor käskkirjaga;

3) õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast jooksva õppeperioodi lõppu.

 

(4) Õppetöö Muusikakoolis toimub õpilase alus-, põhi-, üldkeskhariduskoolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

(5) Õppetöö Muusikakoolis on tasuline. Muusikakooli õppetasu kehtestab Mulgi Vallavalitsus.

(6) Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31.augustil.

1) Õppeaasta jaguneb viieks õppeveerandiks ja kolmeks trimestriks ning koosneb 35 õppenädalast, mis sisaldavad korrapärase õppetöö kõrval ka arvestusi, eksameid ja loomingulist praktikat.

2) Õppeperioodi pikkus on 175 koolipäeva.

 

(7) Õpe muusikakoolis toimub tunniplaani alusel 45-minutiste individuaal- ja rühmatundidena. Iga tunni järel on vähemalt 5-minutine vaheaeg.

(8) Õpperühma soovituslik täituvusnorm on 8 õpilast.

(9) Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse iga trimestri lõpul, kontsertidel, arvestustel ja eksamitel, mille hulk ja põhinõuded on määratud kooli õppekavaga.

(10) Muusikakool kasutab alus-, põhi- ja üldkeskharidust õpetavates koolides kasutusel olevat hindamissüsteemi.

 

4.      peatükk

 KOOLI STRUKTUUR

 

§ 8. Kooli struktuur

(1) Kooli muusikaline tegevus jaguneb põhiõppeks ja vabaõppeks.

(2) Põhiõpe jaguneb pilliõppeosakond ja üldkultuuriline osakond.

(3) Põhiõpe koosneb: eelkool (1 aasta), noorem aste (4aastat), vanem aste (3 aastat), vanem lisaaste (kuni 3 aastat).

(4) Vabaõpe on lapsevanema soovil ja õppenõukogu poolt kinnitatud õppeainete alusel kuni 3 tundi nädalas.

 

5.      peatükk

MUUSIKAKOOLI VASTUVÕTMINE, MUUSIKAKOOLIST VÄLJAARVAMINE JA MUUSIKAKOOLI LÕPETAMINE

 

§ 9. Muusikakooli vastuvõtmine.

(1) Muusikakooli õpilasteks võivad olla lapsed ja noorukid vastavalt käesoleva määruse paragrahv 2 lõigetes 5 ja 6 sätestatule, kes soovivad Muusikakoolis õppida ning omavad selleks vajalikke eeldusi. 

(2) Muusikakooli õpilaseks võetakse vastu vanema (eestkostja või hooldaja) avalduse alusel sisseastumiskatsete põhjal. Sisseastumiskatsetel nõutavad kriteeriumid kehtestab õppenõukogu 

(3) Sisseastujate avaldused vaatab läbi õppenõukogu.

(4) Õpilaste vastuvõtt Muusikakooli vormistatakse direktori käskkirjaga. 

§ 10. Muusikakoolist väljaarvamine ja muusikakooli lõpetamine.

(1) Õpilane arvatakse Muusikakoolist välja:

1) Muusikakooli või õppeetapi lõpetamisel;

2) tervislikel põhjustel;

3) mitterahuldavate õppimistulemuste tõttu;

4) Muusikakooli põhimääruse ja sisekorra süstemaatilisel rikkumisel;

5) kooli juhtkonna poolt tema pädevuse piires antud korralduste korduval mittetäitmisel;

6) mõjuva põhjuseta õppetööst puudumisel kahe kuu vältel;

7) õppetasu tasumata jätmisel 3 kuu vältel;

8) üldhariduskooli lõpetamisel;

9) lahkumisel omal soovil vanema (eestkostja või hooldaja) kirjaliku avalduse alusel.

 

(2) Õpilaste klassist klassi üleviimine, klassi kordama jätmine, õpilaste õpilasnimekirjast kustutamine (välja arvatud lapsevanema avalduse alusel) toimub vastavalt õppenõukogu otsusele ning nimekirjast kustutamine vormistatakse direktori käskkirjaga .

1) käskkirjast informeeritakse ühe nädala jooksul õpilast ja lapsevanemat (eestkostjaid või hooldajaid).

 

(3) Muusikakooli lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus.

 

6.      peatükk

ÕPILASTE JA PERSONALI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

§ 11. Õpilaste õigused ja kohustused

 

(1) Õpilasel on õigus:

1) osa võtta õppetööst vastavalt õppekavadele ja tunniplaanile ning avaldada soovi lisaainete õppimiseks kooli võimaluse piires;

2) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamisel;

3) saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta;

4) tutvuda enne Muusikakooli õppima asumist ja õppimise ajal huvialade õppekavade, Muusikakooli põhimääruse ning kodukorraga;

5) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust.

6) osaleda klubides, stuudiotes, ringides, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus Muusikakooli kasvatustaotlustega;

7) tervise kaitsele ja otstarbekale päevakavale Muusikakoolis viibimise ajal;

8) kasutada heaperemehelikult Muusikakooli õppeinventari, õppevahendeid ja vara;

9) lahkuda Muusikakooli nimekirjast omal soovil kehtestatud korda järgides.

 

(2) Õpilane on kohustatud:

1) korrapäraselt osa võtma õppetööst, teatama ette puudumise põhjustest, täitma õppeülesandeid, osalema arvestustel, eksamitel, kontsertidel, praktikal jt kooli üritustel;

2) kinni pidama õpetajate ja direktori korraldustest ja juhtnööridest;

3) järgima Muusikakooli põhimäärust ja täitma kooli kodukorda;

4) suhtuma hoolikalt ja heaperemehelikult tema kasutusse antud kooliinventari. Inventari rikkumise või hävinemise korral õpilase süü tõttu kannab lapsevanem materiaalset vastutust tsiviilseadustikus sätestatud korras.

 

§ 12. Muusikakooli personal
Üles